Liên hệ

Phản hồi của bạn là cơ sở mà chúng tôi cố gắng nâng cấp và cải thiện chất lượng dịch vụ của mình.

Chúng tôi đánh giá cao phản hồi của bạn vì nó góp phần vào sự phát triển ổn định của Tokyo Deli. Xin hãy để lại thông tin phản hồi của bạn tại đây.